SID1181629 / [NOIP2011提高组]计算系数 / UNACCEPTED 90
我是卢比 在 2017-01-11 23:20:53 提交,有效耗时143ms,如果您发现任何评测错误,请点击这里提交
 • 测试点1 Accepted / 5ms / 16172kB
 • 测试点2 Accepted / 4ms / 16172kB
 • 测试点3 Accepted / 10ms / 16172kB
 • 测试点4 Accepted / 18ms / 16172kB
 • 测试点5 Accepted / 5ms / 16172kB
 • 测试点6 Accepted / 28ms / 16172kB
 • 测试点7 Accepted / 20ms / 16172kB
 • 测试点8 Accepted / 27ms / 16172kB
 • 测试点9 Accepted / 26ms / 16172kB
 • 测试点10 Unaccepted / 在1行选手输出与标准输出存在差异
 • 标准输出

  选手输出