SID1206769 / [NOIP1999]拦截导弹 / UNACCEPTED 60
xjzsq 在 2017-10-19 08:52:28 提交,有效耗时3ms,如果您发现任何评测错误,请点击这里提交
 • 测试点1 Accepted / 1ms / 13684kB
 • 测试点2 Accepted / 1ms / 13684kB
 • 测试点3 Accepted / 1ms / 13684kB
 • 测试点4 Unaccepted / 在1行选手输出与标准输出存在差异
 • 标准输出

  选手输出

 • 测试点5 Unaccepted / 在1行选手输出与标准输出存在差异
 • 标准输出

  选手输出