SID1206774 / 明明的随机数 / UNACCEPTED 90
ycy123 在 2017-10-19 10:30:43 提交,有效耗时0ms,如果您发现任何评测错误,请点击这里提交
 • 测试点1 Accepted / 0ms / 4292kB
 • 测试点2 Accepted / 0ms / 4292kB
 • 测试点3 Accepted / 0ms / 4292kB
 • 测试点4 Accepted / 0ms / 4292kB
 • 测试点5 Accepted / 0ms / 4292kB
 • 测试点6 Accepted / 0ms / 4292kB
 • 测试点7 Accepted / 0ms / 4292kB
 • 测试点8 Accepted / 0ms / 4292kB
 • 测试点9 Accepted / 0ms / 4292kB
 • 测试点10 Unaccepted / 在1行选手输出与标准输出存在差异
 • 标准输出

  选手输出