SID1245709 / 拔河比赛 / UNACCEPTED 90
jmyzliang 在 2020-07-31 08:23:54 提交,有效耗时46ms,如果您发现任何评测错误,请点击这里提交
 • 测试点1 Accepted / 1ms / 12572kB
 • 测试点2 Unaccepted / 在1行选手输出与标准输出存在差异
 • 标准输出

  选手输出: 选手程序无任何输出, 可能为超时造成

 • 测试点3 Accepted / 2ms / 12572kB
 • 测试点4 Accepted / 5ms / 12572kB
 • 测试点5 Accepted / 4ms / 12572kB
 • 测试点6 Accepted / 8ms / 12572kB
 • 测试点7 Accepted / 6ms / 12572kB
 • 测试点8 Accepted / 7ms / 12572kB
 • 测试点9 Accepted / 7ms / 12572kB
 • 测试点10 Accepted / 6ms / 12572kB