SID1250941 / [NOIP2000]方格取数 / UNACCEPTED 60
1751998368 在 2021-12-28 21:12:34 提交,有效耗时5ms,如果您发现任何评测错误,请点击这里提交
 • 测试点1 Unaccepted / 在1行选手输出与标准输出存在差异
 • 标准输出

  选手输出

 • 测试点2 Unaccepted / 在1行选手输出与标准输出存在差异
 • 标准输出

  选手输出

 • 测试点3 Accepted / 1ms / 12572kB
 • 测试点4 Accepted / 2ms / 12572kB
 • 测试点5 Accepted / 2ms / 12572kB