SID1250989 / 拯救海文星 / UNACCEPTED 70
feimo1996 在 2022-01-05 23:13:26 提交,有效耗时57ms,如果您发现任何评测错误,请点击这里提交
  • 测试点1 Unaccepted / 选手程序运行超过时限
  • 测试点2 Accepted / 2ms / 12680kB
  • 测试点3 Accepted / 2ms / 12680kB
  • 测试点4 Accepted / 1ms / 12680kB
  • 测试点5 Unaccepted / 选手程序运行超过时限
  • 测试点6 Accepted / 13ms / 12680kB
  • 测试点7 Unaccepted / 选手程序运行超过时限
  • 测试点8 Accepted / 15ms / 12680kB
  • 测试点9 Accepted / 11ms / 12680kB
  • 测试点10 Accepted / 13ms / 12680kB