SID1252342 / [NOIP2016提高组] 蚯蚓 / UNACCEPTED 90
caobao 在 2022-10-20 20:07:35 提交,有效耗时3849ms,如果您发现任何评测错误,请点击这里提交
 • 测试点1 Accepted / 12ms / 129880kB
 • 测试点2 Accepted / 6ms / 129880kB
 • 测试点3 Accepted / 54ms / 129880kB
 • 测试点4 Accepted / 8ms / 129880kB
 • 测试点5 Accepted / 10ms / 129880kB
 • 测试点6 Accepted / 7ms / 129880kB
 • 测试点7 Accepted / 7ms / 129880kB
 • 测试点8 Accepted / 49ms / 130144kB
 • 测试点9 Accepted / 60ms / 130540kB
 • 测试点10 Accepted / 362ms / 138576kB
 • 测试点11 Accepted / 426ms / 140556kB
 • 测试点12 Accepted / 579ms / 144968kB
 • 测试点13 Accepted / 756ms / 151268kB
 • 测试点14 Unaccepted / 选手程序运行超过时限
 • 测试点15 Accepted / 47ms / 130144kB
 • 测试点16 Accepted / 59ms / 130672kB
 • 测试点17 Unaccepted / 在2行选手输出与标准输出存在差异
 • 标准输出

  选手输出

 • 测试点18 Accepted / 88ms / 131484kB
 • 测试点19 Accepted / 444ms / 144772kB
 • 测试点20 Accepted / 875ms / 159680kB