SID1253221 / 过河卒 / UNACCEPTED 40
15255336420 在 2023-11-10 23:30:53 提交,有效耗时12ms,如果您发现任何评测错误,请点击这里提交
  • 测试点1 Accepted / 5ms / 12572kB
  • 测试点2 Accepted / 3ms / 12572kB
  • 测试点3 Unaccepted / 选手程序运行超过时限
  • 测试点4 Unaccepted / 选手程序运行超过时限
  • 测试点5 Unaccepted / 选手程序运行超过时限
  • 测试点6 Accepted / 2ms / 12572kB
  • 测试点7 Accepted / 2ms / 12572kB
  • 测试点8 Unaccepted / 选手程序运行超过时限
  • 测试点9 Unaccepted / 选手程序运行超过时限
  • 测试点10 Unaccepted / 选手程序运行超过时限