SID1253248 / 能量项链 / UNACCEPTED 30
Voyager_thu 在 2023-11-23 20:56:27 提交,有效耗时81ms,如果您发现任何评测错误,请点击这里提交
  • 测试点1 Accepted / 1ms / 12572kB
  • 测试点2 Accepted / 1ms / 12660kB
  • 测试点3 Accepted / 79ms / 12780kB
  • 测试点4 Unaccepted / 选手程序运行超过时限
  • 测试点5 Unaccepted / 选手程序运行超过时限
  • 测试点6 Unaccepted / 选手程序运行超过时限
  • 测试点7 Unaccepted / 选手程序运行超过时限
  • 测试点8 Unaccepted / 选手程序运行超过时限
  • 测试点9 Unaccepted / 选手程序运行超过时限
  • 测试点10 Unaccepted / 选手程序运行超过时限