SID1253249 / 能量项链 / UNACCEPTED 0
Voyager_thu 在 2023-11-23 21:34:20 提交,有效耗时0ms,如果您发现任何评测错误,请点击这里提交
 • 测试点1 Unaccepted / 在1行选手输出与标准输出存在差异
 • 标准输出

  选手输出

 • 测试点2 Unaccepted / 在1行选手输出与标准输出存在差异
 • 标准输出

  选手输出

 • 测试点3 Unaccepted / 在1行选手输出与标准输出存在差异
 • 标准输出

  选手输出

 • 测试点4 Unaccepted / 选手程序运行超过时限
 • 测试点5 Unaccepted / 选手程序运行超过时限
 • 测试点6 Unaccepted / 选手程序运行超过时限
 • 测试点7 Unaccepted / 选手程序运行超过时限
 • 测试点8 Unaccepted / 选手程序运行超过时限
 • 测试点9 Unaccepted / 选手程序运行超过时限
 • 测试点10 Unaccepted / 选手程序运行超过时限