SID1253283 / 相同的后K位 / UNACCEPTED 90
drcool 在 2024-01-06 09:54:14 提交,有效耗时6ms,如果您发现任何评测错误,请点击这里提交
 • 测试点1 Accepted / 0ms / 4280kB
 • 测试点2 Accepted / 0ms / 4280kB
 • 测试点3 Accepted / 0ms / 4280kB
 • 测试点4 Accepted / 2ms / 4280kB
 • 测试点5 Accepted / 0ms / 4280kB
 • 测试点6 Accepted / 2ms / 4280kB
 • 测试点7 Accepted / 1ms / 4280kB
 • 测试点8 Unaccepted / 在1行选手输出与标准输出存在差异
 • 标准输出

  选手输出

 • 测试点9 Accepted / 1ms / 4280kB
 • 测试点10 Accepted / 0ms / 4280kB